Privacy Policy

Nimetech Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri ja tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Viimeisin muutos 14.6.2023.

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Nimetech Oy (Y-tunnus 0946361-8)

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa on: Niklas Sandkvist

Nimetech Oy

Magasinvägen 5, 66100 Maalahti, Suomi

Puh: +358505574820

Sähköposti: info@nimetech.fi

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Nimetech yhteys- ja asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen, työhakemusten käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään myös tarkoituksiin, joita tarvitaan mahdollisten valitusten ja muiden vaateiden ratkaisemiseksi.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutistarkoituksiin, sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja digitaaliseen markkinointiin liittyviin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle suunnatusta suoramarkkinoinnista.

4 Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustat ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a); käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b); käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiaankuuluvaan ja tarkoituksenmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai kumppani, ja milloin käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity olisi kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen yhteydessä ja asiaan liittyvän suhteen yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää oletusarvoisesti seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä: henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite]; henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot sekä hänen asemansa tai tehtävänimikkeensä yrityksessä tai yhteisössä; henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Työhakemuksista hakijan antamat tiedot.

6 Säännölliset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään sovellettavan lainsäädännön rajoissa myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden kanssa rekisterinpitäjä täyttää asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät velvollisuutensa.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarve arvioidaan vuosittain, ja joka tapauksessa rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä. Kirjanpitoasiakirjoja säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä ryhtyy kaikkiin mahdollisiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että käsittelyn tarkoitukseen nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai korjataan viipymättä.

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) ja säännölliset tiedonsiirrot

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9 Tiedonsiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Personuppgifter som ingår i registret kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät materiaalit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain nimetyt ja valtuutetut henkilöt tehtäviensä vuoksi. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on lukitussa tilassa pidetyllä palvelimella, johon vain nimetyillä ja valtuutetuilla henkilöillä on pääsy tehtäviensä vuoksi. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Pääsy tietokantoihin ja järjestelmiin on mahdollista vain erikseen myönnetyillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjällä on rajoitetut käyttöoikeudet ja valtuutukset tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja voivat tarkastella ja käsitellä vain niiden laillisen käsittelyn edellyttämät henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröidään rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja pitämään salassa saamansa tiedot henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

11 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen oikaisemista ja poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yleensä kuukauden sisällä).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteröidyillä on myös muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yleensä kuukauden sisällä).

fiFI